Regulamin sklepu

I Postanowienia ogólne 

 1. Sklep Internetowy Praesidium.com.pl prowadzony jest przez TW Plast Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, KRS 0000792916,
 2. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym praesidium.com.pl.
 3. Kontakt ze sklepem internetowym dostępny jest pod adresem poczty elektronicznej office@twplast.pl, na stronie internetowej twplast.pl, oraz pod numerem telefonu +48 22 7500080.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
 5. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 6. dostęp do poczty elektronicznej;
 7. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej lub Safari w wersji 12.0 lub nowszej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II Definicje 

Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:

 1. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów i dostawy Produktu oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem praesidium.com.pl
 2. Użytkownik/Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 3. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sprzedający/Usługodawca– TW PLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000792916, NIP: 9372722562, REGON: 383776873;
 5. Produkt– produkt dostępny w Sklepie Internetowym;
 6. Dostawa Produktu– umowa zlecenia transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Klienta realizowana przez podmiot trzeci
 7. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem, a Sprzedającym

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym;

Login – adres poczty elektronicznej Klienta lub dowolnie wybrany pseudonim używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta;

Regulamin – niniejszy dokument;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta;

Biuro Obsługi Klienta – centrum obsługi telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 22 7500080, adres e-mail: office@twplast.pl;

Strefa – dostępny obszar Dostawy Produktu opisany w Sklepie Internetowym w zakładce Wysyłka;

 Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.);

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.) pochodzące od Usługodawcy.

III. Korzystanie ze Sklepu Praesidium.com.pl 

 Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, jego numer telefonu, kod pocztowy, miasto oraz ulicę wraz z numerem domu i lokalu. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól (tzw. checkbox).

Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostają anulowane.

Informacje zgromadzone na Koncie są dostępne dla Usługodawcy. Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Produktu w celu realizacji Zamówienia.

Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawarte przez osoby trzecie korzystające z konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy/Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Zamów bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz Dostawy Produktu. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu i adres Dostawy Produktu. Klient powinien zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkboxów) w wypełnianym formularzu elektronicznym.

Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do Newslettera.

Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta.

 1. Składanie zamówień

  Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 1. przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła;
 2. z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Klientów podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii, przy czym Usługodawca podejmie czynności służące jak najszybszemu przywróceniu jego pełnej funkcjonalności dla Klientów.

W celu złożenia Zamówienia Klient – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

 1. wybiera Produkt/y, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
 2. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
 3. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce Dostawy Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności;
 4. potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
 5. zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Klient będzie informowany przez Usługodawcę o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub przez Biuro Obsługi Klienta).

 1. Dostawa i płatność

 Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

 1. płatność przelewem, lub
 2. za pobraniem.

Klient wybierający daną płatność przelewem zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie; po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.

Dostawy Produktu realizowane są w dniach i godzinach ustalonych z Klientem telefonicznie bądź poprzez wiadomość SMS, pod numer wskazany do wiadomości  Sklepu Internetowego.

Za Dostawę Produktu odpowiada partner logistyczny. Klient decydując się na realizację Zamówienia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu Dostawy Produktu, numeru telefonu kontaktowego partnerowi logistycznemu odpowiedzialnemu za dostawę Zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość opóźnień w Dostawie Produktu wynikających z wydarzeń losowych, na które Sklep Internetowy ani partner logistyczny odpowiedzialny za Dostawę Produktu nie mają realnego wpływu.

W razie nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, uznaje się je za anulowane, a Klientowi nie przysługuje zwrot należności za dostawę.

Modyfikacje Zamówienia możliwe są po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

 1. Reklamacje

 W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem lub zastrzeżeń odnośnie realizacji Dostawy Produktu, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przeciągu 24 godzin od dostarczenia zakupu – z wyłączeniem reklamacji dotyczących uszkodzenia towaru – wówczas należy zgłosić ją u dostawcy w momencie odbioru zamówienia.

Reklamację można złożyć w następujący sposób wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@twplast.pl lub kontaktując się  telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu +48 22 7500080 w godzinach pracy podanych na stronie www.praesidium.com.pl

Reklamację uważa się za zgłoszoną w momencie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) o wynikach postępowania reklamacyjnego.

Zwrot należności z tytułu reklamacji realizowany jest na numer rachunku, z którego dokonano płatności.

Reklamacji podlegają produkty niezgodne z zamówieniem Klienta, przeterminowane, uszkodzone.

VII. Odstąpienie od umowy 

Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Dostawy Produktu, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Rekomendowanym przez Usługodawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: office@twplast.com.pl lub przesłanie go pocztą na adres siedziby Usługodawcy TW Plast Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, KRS 0000792916, office@twplast.pl, www.twplast.pl, +48 22 7500080. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

 1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Klienta;
 4. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism

Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy

Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta. Jeżeli ze względu na charakter Produktu (np. waga, gabaryty) nie jest możliwe odesłanie go w zwykły sposób, Sprzedający odbierze Produkty od Klienta na swój koszt.

Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Kupujący będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

VIII. Dane osobowe 

Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Usługodawca – TW Plast Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, KRS 0000792916, office@twplast.pl, www.twplast.pl, +48 22 7500080. 

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: office@twplast.pl

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto na stronie Sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta danego Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy sprzedaży  w tym przygotowania i dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie:

 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie dla celu:
 2. realizacji zakupów – składania Zamówień;
 3. rejestracji konta Użytkownika;
 4. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 5. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
 6. wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych;
 7. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
 8. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
 9. marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
 10. przeprowadzania badania opinii Klientów, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
 11. kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 12. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 13. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Klienta, dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klienta będą udostępnione partnerom logistycznym odpowiedzialnym za Dostawę Produktów.

Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta Klienta lub realizacji danego Zamówienia i wykonania umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez zgodę, dane Klienta będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

 1. Postanowienia końcowe

 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.

Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, mającymi na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i parametrach składowych Produktu. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, do których należą:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;
 2. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta;
 3. w przypadku uznania poszczególnego postanowienia regulaminu za nieważne lub bezskuteczne.

Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2020 roku.

 

TW PLAST Sp. z o. o.
Ul. Mińska 69
05-306 Jakubów

tel. +48 22 750 00 80
e-mail: office@twplast.pl
www.twplast.pl